Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Създаден е на Първия (учредителен) конгрес в София на 14 декември 1989 г. като обществена организация, която представлява и отстоява интересите на инвалидите пред държавните, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина.
Съюзът е юридическо лице със седалище в София, регистрирано по ЗЮЛНЦ във фирмено отделение на Софийски градски съд по фирмено дело № 684 от 1990 г.
СИБ е обединение на 377 структури ( Регионални,основни организации, дружества, клубове по интереси) изградени в 27 региона в България с повече от 42 603 индивидуални членове. Те са с различни видове заболявания, включително и със сензорни - слепи и глухи. Заедно с асоциираните организации на инвалиди членовете на СИБ стават над 72 000.
Общосъюзни органи за управление са Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Централна контролно-ревизионна комисия.

ВАЖНИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО С И Б РАБОТИ

Трудова заетост и трудова рехабилитация - самостоятелно или съвместно с юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и местните структури на Националната служба по заетостта.

Социално подпомагане и хуманитарни дейности - самостоятелно или съвместно с хуманитарни организации и държавни структури, Национален център за социално подпомагане.

Образование и възпитание - самостоятелно или съвместно с български и чуждестранни неправителствени организации, лицензирани организации за квалификация и преквалификация.

Транспортни бариери - съвместно с Министерството на транспорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Български червен кръст, фондация “Еврика” и др.

Архитектурни бариери - съвместно с Министерството на труда и социалната политика, неправителствени организации, държавни и частни фирми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Социални контакти - самостоятелно и съвместно с неправителствени организации.

Интеграция чрез изкуство, култура, спорт и туризъм - самостоятелно и съвместно с български и чуждестранни неправителствени организации.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б

Подпомагащи и благотворителни;

Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;

Административно-правни;

Трудово-правни;

Осигуряване на трудова заетост;

Здравни услуги ;

Информационно-консултантски услуги;

Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;

Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

В С И Б СА АСОЦИИРАНИ СЛЕДНИТЕ СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНАСКА ЦЕЛ

Българско сдружение “ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА”
Работи за осигуряване на социална рехабилитация на децата с трайни увреждания, за гарантиране на равен старт в живота. Съдейства за подобряване работата на Центъра за рехабилитация. Осъществява съвместни проекти с Френската асоциация на паралитиците. Редовните членове на сдружението са над 500 души.

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ “АХИЛ”
Развива спортна дейност съвместно с Българска федерация “Спорт за инвалиди” и самостоятелно, като обхваща повече от 15 000 членове. Организира участието на български инвалиди в международни спортни прояви като Нюйоркския маратон, Ситгес - Испания, Параолимпиади и др.

СЪЮЗ НА ХЕМОДИАЛИЗИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът подпомага лечебния процес на своите членове като поддържа връзка с Експертния съвет по хемодиализа към Министерския съвет и с 62 диализни центрове в страната. С негово участие е разработена “Национална програма за снабдяването и финансирането на ХДЦ в България. Съюзът работи по проекта на университетска болница в Утрехт - Нидерландия: Подпомагане на българските пациенти на хемодиализа”. Съюзът обединява повече от 2 000 члена.
Издава информационен бюлетин.

НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА СТОМИРАНИТЕ “БУЛ-ИЛКО”
Дружеството обединява повече от 800 члена, включени в 8 регионални дружества. Допълва неразвити дейности в националната система по здравеопазване, получава и разпределя консумативи за стомирано болните. Член е на Световната асоциация на стомираните от 1990 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ “ДИАБЕТ”
Обхваща диабетно болни, членове и техните семейства, специалисти и организации, заинтересовани от проблемите на диабета и лечението му. Въздейства върху държавните органи и специализираните институции за решаването на проблемите на диабетиците, провежда самостоятелна допълваща дейност за облекчаване живота на диабетиците. Асоциацията обслужва повече от 50 000 диабетно болни.
БАД членува в Световната и Европейската диабетни федерации. В регионалните структури на СИБ членуват и болни от диабет с определена инвалидна група.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЕПОГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Национален съвет - 4003 Пловдив,
бул. “Марица” 21, вътрешна сграда ет. 1,
тел. 032/945-072, 088/ 603-975, 088/ 264-096

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА С И Б

СИБ е е член на:
Мобилити интернешенъл (MI) - Международна неправителствена организация с консултативен статут към Съвета на Европа;
ФИМИТИК (FIMITIK) - Международна неправителствена организация с консултативен статут към Съвета на Европа;
Световен интернационал на инвалидите (DPI) - Международна неправителствена организация с консултативен статут към ООН.
От 2001 година СИБ е асоцииран член на Европейския форум на инвалидите, който е със статут на равноправен член на Европейския съвет.

ФИНАНСОВО И РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Дейността на СИБ се субсидира от бюджета на Република България; от различни проекти на чуждестранни и местни организации; дарения, спонсорство и реклама в печатните издания.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

С И Б има свой печатен орган в. КУРАЖ, който излиза веднъж месечно в тираж 1500 бр. Всеки месец се издава информационен бюлетин с информационно-методическа насоченост.

През 1997 г. СИБ е издал “Стандартни правила на ООН за обезпечаване на равни възможности за инвалидите” в тираж 1000 екземпляра.

През 1998 г. СИБ е издал “Права и облекчения за инвалидите (наръчник с нормативни документи”) в тираж 3 000 екземпляра.

През 2000 г. СИБ е издал “Нормативни документи за изграждане на достъпна околна среда за инвалиди” в тираж 3 000 екземпляра.

Трите издания са спонсорирани от Комисията по демокрация при посолството на САЩ в Република България.

През 2003 г. СИБ и МТСП издадоха справочника “В помощ на хората с увреждания”.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

Фирми, отговарящи на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (50% от работещите по трудов договор да са хора с увреждания), регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или като обособено производствено звено, могат да станат колективни членове на Съюза на инвалидите в България. Това им дава възможност да определени преференции.


Вестник КУРАЖ, издание на Съюза на инвалидите в България

Излиза от 1991 година, най-напред като седмичник, сега веднъж месечно в осем страници, цветни и черно-бели. Тиражът му не е голям, но на практика вестникът достига до всички местни структури на СИБ, до Дирекциите за социално подпомагане в цялата страна, до президентски, правителствени, парламентарни, министерски и синдикални офиси, до неправителствени организации, фондации, асоциации и пр., които имат отношение към проблемите на хората със специфични възможности (инвалиди). Получават го и българи в чужбина, ангажирани с благотворителни дейности. В тематичната концепция на вестника е заложен оптимизмът. Представят се личности, които успяват да преодолеят проблемите си и да се реализират пълноценно в професията, в живота. Представят се изявени творци във всички области на културата, спортисти, воюващи за шампионски титли и на международните терени. Все повече и по-конкретно се говори за възможностите за обучение и бизнес, за конкуренция на пазара на труда от хора, които обществото е свикнало да вижда безработни. Дописници от цялата страна разказват за проблемите и успехите си. Много съществено място във вестника е отредено за справочна информация, свързана с правата на хората със специфични възможности, с промените, които настъпват в нормативната уредба на страната, с възможности за участие в различни проекти. Вестникът предоставя информация и за дейността на европейските структури, за дейността на Националния съвет на хората с увреждания в България и на СИБ, които са членове на Европейския форум на хората с увреждания. Както всяко друго издание КУРАЖ предлага развлекателно четиво, кръстословици, реклами.

Вестник КУРАЖ се разпространява чрез личен абонамент – 6 лв. за една година. Абонирането може да става във всяка пощенска станция до 15-о число на всеки месец. Каталожен номер 391.

***

Международните партньори на СИБ, партньорите му в страната и институциите на всички равнища признават, че СИБ има огромен принос и потенциал за ускоряване на процесите за покриване на критериите в социалната сфера за членство на Република България в Европейския съюз.

Управителният съвет на СИБ, оценявайки факта, че без искрената подкрепа от страна на държавници, политици, общественици и пр., постиженията на СИБ в този 15-годишен период, свързан с особено трудни социално-икономически реформи, нямаше да бъдат толкова видими и значими. Ето защо в чест на 15-годишнината от учредяването на СИБ взе решение да учреди и приз


ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС
при решаване проблемите на хората със специфични възможности в България в духа на европейските критерии и стандарти.

Призът ще се връчва на видни държавници, политици, общественици, на представители на българския бизнес, както и на международни партньори за тяхната подкрепата и съдействие.

Първият приз бе връчен на
Държавния глава на Република България
г-н Георги Първанов.

Новини

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.10.2021г. до 31.12.2021 г.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент

към проблемите на хората с увреждания в България

Среща с кандидат президентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева

Прочетете тук

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство

с национално представителните организации на и за хората с увреждания

Работеща Държавна агенция за хора с увреждания обещаха от коалицията ГЕРБ-СДС

на национално представителните организации

Национално представителни организации на и за хората с увреждане се срещат днес с

ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждания

за партньор в политиките си

Национално представителни организации на и за хората с увреждане провеждат поредица от срещи

с политически партии и кандидат-президентски двойки

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.07.2021 до 30.09.2021 г.

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.04.2021 до 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет на СИБ

на периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

В информационния бюлетин 1 на СИБ прочетете за

Социалните параметри през 2021 г. Информация за безвъзмездно изграждане на стълбищна платформа, вертикален подемник или рампа по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на МТСП

Отчет на дейността на СИБ

за периода от 01.10.2020 до 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет на дейността на СИБ

от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет на дейността

от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

По повод 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България

е издаден юбилеен брой 11-12 на списание "Кураж"

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ

Среща с министъра на труда и социалната политика

относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Наредба за медицинска експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9-12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 10-11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 5-8

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 1-4

на списание "Кураж"

Прочетете бр.4-6

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 3

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационен бюлетин

Прочетете юбилейния 11-12 брой

на списание "Кураж"