Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Създаден е на Първия (учредителен) конгрес в София на 14 декември 1989 г. като обществена организация, която представлява и отстоява интересите на инвалидите пред държавните, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина.
Съюзът е юридическо лице със седалище в София, регистрирано по ЗЮЛНЦ във фирмено отделение на Софийски градски съд по фирмено дело № 684 от 1990 г.
СИБ е обединение на 377 структури ( Регионални,основни организации, дружества, клубове по интереси) изградени в 27 региона в България с повече от 42 603 индивидуални членове. Те са с различни видове заболявания, включително и със сензорни - слепи и глухи. Заедно с асоциираните организации на инвалиди членовете на СИБ стават над 72 000.
Общосъюзни органи за управление са Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Централна контролно-ревизионна комисия.

ВАЖНИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО С И Б РАБОТИ

Трудова заетост и трудова рехабилитация - самостоятелно или съвместно с юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и местните структури на Националната служба по заетостта.

Социално подпомагане и хуманитарни дейности - самостоятелно или съвместно с хуманитарни организации и държавни структури, Национален център за социално подпомагане.

Образование и възпитание - самостоятелно или съвместно с български и чуждестранни неправителствени организации, лицензирани организации за квалификация и преквалификация.

Транспортни бариери - съвместно с Министерството на транспорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Български червен кръст, фондация “Еврика” и др.

Архитектурни бариери - съвместно с Министерството на труда и социалната политика, неправителствени организации, държавни и частни фирми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Социални контакти - самостоятелно и съвместно с неправителствени организации.

Интеграция чрез изкуство, култура, спорт и туризъм - самостоятелно и съвместно с български и чуждестранни неправителствени организации.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б

Подпомагащи и благотворителни;

Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;

Административно-правни;

Трудово-правни;

Осигуряване на трудова заетост;

Здравни услуги ;

Информационно-консултантски услуги;

Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;

Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

В С И Б СА АСОЦИИРАНИ СЛЕДНИТЕ СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНАСКА ЦЕЛ

Българско сдружение “ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА”
Работи за осигуряване на социална рехабилитация на децата с трайни увреждания, за гарантиране на равен старт в живота. Съдейства за подобряване работата на Центъра за рехабилитация. Осъществява съвместни проекти с Френската асоциация на паралитиците. Редовните членове на сдружението са над 500 души.

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ “АХИЛ”
Развива спортна дейност съвместно с Българска федерация “Спорт за инвалиди” и самостоятелно, като обхваща повече от 15 000 членове. Организира участието на български инвалиди в международни спортни прояви като Нюйоркския маратон, Ситгес - Испания, Параолимпиади и др.

СЪЮЗ НА ХЕМОДИАЛИЗИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът подпомага лечебния процес на своите членове като поддържа връзка с Експертния съвет по хемодиализа към Министерския съвет и с 62 диализни центрове в страната. С негово участие е разработена “Национална програма за снабдяването и финансирането на ХДЦ в България. Съюзът работи по проекта на университетска болница в Утрехт - Нидерландия: Подпомагане на българските пациенти на хемодиализа”. Съюзът обединява повече от 2 000 члена.
Издава информационен бюлетин.

НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА СТОМИРАНИТЕ “БУЛ-ИЛКО”
Дружеството обединява повече от 800 члена, включени в 8 регионални дружества. Допълва неразвити дейности в националната система по здравеопазване, получава и разпределя консумативи за стомирано болните. Член е на Световната асоциация на стомираните от 1990 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ “ДИАБЕТ”
Обхваща диабетно болни, членове и техните семейства, специалисти и организации, заинтересовани от проблемите на диабета и лечението му. Въздейства върху държавните органи и специализираните институции за решаването на проблемите на диабетиците, провежда самостоятелна допълваща дейност за облекчаване живота на диабетиците. Асоциацията обслужва повече от 50 000 диабетно болни.
БАД членува в Световната и Европейската диабетни федерации. В регионалните структури на СИБ членуват и болни от диабет с определена инвалидна група.

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЕПОГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Национален съвет - 4003 Пловдив,
бул. “Марица” 21, вътрешна сграда ет. 1,
тел. 032/945-072, 088/ 603-975, 088/ 264-096

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА С И Б

СИБ е е член на:
Мобилити интернешенъл (MI) - Международна неправителствена организация с консултативен статут към Съвета на Европа;
ФИМИТИК (FIMITIK) - Международна неправителствена организация с консултативен статут към Съвета на Европа;
Световен интернационал на инвалидите (DPI) - Международна неправителствена организация с консултативен статут към ООН.
От 2001 година СИБ е асоцииран член на Европейския форум на инвалидите, който е със статут на равноправен член на Европейския съвет.

ФИНАНСОВО И РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Дейността на СИБ се субсидира от бюджета на Република България; от различни проекти на чуждестранни и местни организации; дарения, спонсорство и реклама в печатните издания.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

С И Б има свой печатен орган в. КУРАЖ, който излиза веднъж месечно в тираж 1500 бр. Всеки месец се издава информационен бюлетин с информационно-методическа насоченост.

През 1997 г. СИБ е издал “Стандартни правила на ООН за обезпечаване на равни възможности за инвалидите” в тираж 1000 екземпляра.

През 1998 г. СИБ е издал “Права и облекчения за инвалидите (наръчник с нормативни документи”) в тираж 3 000 екземпляра.

През 2000 г. СИБ е издал “Нормативни документи за изграждане на достъпна околна среда за инвалиди” в тираж 3 000 екземпляра.

Трите издания са спонсорирани от Комисията по демокрация при посолството на САЩ в Република България.

През 2003 г. СИБ и МТСП издадоха справочника “В помощ на хората с увреждания”.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

Фирми, отговарящи на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (50% от работещите по трудов договор да са хора с увреждания), регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или като обособено производствено звено, могат да станат колективни членове на Съюза на инвалидите в България. Това им дава възможност да определени преференции.


Вестник КУРАЖ, издание на Съюза на инвалидите в България

Излиза от 1991 година, най-напред като седмичник, сега веднъж месечно в осем страници, цветни и черно-бели. Тиражът му не е голям, но на практика вестникът достига до всички местни структури на СИБ, до Дирекциите за социално подпомагане в цялата страна, до президентски, правителствени, парламентарни, министерски и синдикални офиси, до неправителствени организации, фондации, асоциации и пр., които имат отношение към проблемите на хората със специфични възможности (инвалиди). Получават го и българи в чужбина, ангажирани с благотворителни дейности. В тематичната концепция на вестника е заложен оптимизмът. Представят се личности, които успяват да преодолеят проблемите си и да се реализират пълноценно в професията, в живота. Представят се изявени творци във всички области на културата, спортисти, воюващи за шампионски титли и на международните терени. Все повече и по-конкретно се говори за възможностите за обучение и бизнес, за конкуренция на пазара на труда от хора, които обществото е свикнало да вижда безработни. Дописници от цялата страна разказват за проблемите и успехите си. Много съществено място във вестника е отредено за справочна информация, свързана с правата на хората със специфични възможности, с промените, които настъпват в нормативната уредба на страната, с възможности за участие в различни проекти. Вестникът предоставя информация и за дейността на европейските структури, за дейността на Националния съвет на хората с увреждания в България и на СИБ, които са членове на Европейския форум на хората с увреждания. Както всяко друго издание КУРАЖ предлага развлекателно четиво, кръстословици, реклами.

Вестник КУРАЖ се разпространява чрез личен абонамент – 6 лв. за една година. Абонирането може да става във всяка пощенска станция до 15-о число на всеки месец. Каталожен номер 391.

***

Международните партньори на СИБ, партньорите му в страната и институциите на всички равнища признават, че СИБ има огромен принос и потенциал за ускоряване на процесите за покриване на критериите в социалната сфера за членство на Република България в Европейския съюз.

Управителният съвет на СИБ, оценявайки факта, че без искрената подкрепа от страна на държавници, политици, общественици и пр., постиженията на СИБ в този 15-годишен период, свързан с особено трудни социално-икономически реформи, нямаше да бъдат толкова видими и значими. Ето защо в чест на 15-годишнината от учредяването на СИБ взе решение да учреди и приз


ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС
при решаване проблемите на хората със специфични възможности в България в духа на европейските критерии и стандарти.

Призът ще се връчва на видни държавници, политици, общественици, на представители на българския бизнес, както и на международни партньори за тяхната подкрепата и съдействие.

Първият приз бе връчен на
Държавния глава на Република България
г-н Георги Първанов.

Новини

За основните права и преференции на хората с увреждания прочетете

в извънредния брой на Информационния бюлетин на СИБ

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

В информационния бюлетин на СИБ за месец май прочетете

КАК МОЖЕ ДА ИЗГРАДИТЕ БЕЗПЛАТНА ДОСТЪПНОСТ И ВЪВ ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ

Национална кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“

събра в Народното събрание всички институции

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.10.2021г. до 31.12.2021 г.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент

към проблемите на хората с увреждания в България

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство

с национално представителните организации на и за хората с увреждания

По повод 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България

е издаден юбилеен брой 11-12 на списание "Кураж"

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ

Среща с министъра на труда и социалната политика

относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Наредба за медицинска експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

В бр 6-7 на информационния бюлетин прочетете

Информация за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

за Основни права и преференции на хората с увреждания

Излезе първия брой за тази година на списание "Кураж"

Прочетете тук

Прочетете бр. 5

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 4

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 3

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на Информационния бюлетин

Прочетете юбилейния 11-12 брой

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9-12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 10-11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 5-8

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 1-4

на списание "Кураж"

Прочетете бр.4-6

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 3

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационен бюлетин