Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б

  • Подпомагащи и благотворителни;
  • Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
  • Административно-правни;
  • Трудово-правни;
  • Осигуряване на трудова заетост;
  • Здравни услуги ;
  • Информационно-консултантски услуги;
  • Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;
  • Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО С И Б ИЗВЪРШВА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

1.ТРУДОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Адаптация на работни места към индивидуалните особености на работници с увреждания;
б). Реализиране на проекти, свързани с разкриването на нови работни места за лица с увреждания;
в). Трудово-правна защита и трудово-правни консултации по трудоустрояване, трудови правоотношения и трудова рехабилитация на лица с увреждания;
г). Оценка на остатъчната, манипулативната трудоспособност и насочване към подходящ вид трудова дейност на увредените лица;
д). Разработване и усъвършенстване на действащата нормативна уредба, свързана с трудовата рехабилитация на инвалидите;
е). Професионална квалификация и преквалификация на инвалидите.

2. БИТОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Разработване и реализиране на проекти за адаптация на битовите условия за живот към конкретните потребности на увредените лица;
б). Преодоляване на транспортни и архитектурни бариери в различните сфери и на различни равнища;
в). Преодоляване на затрудненията на инвалидите в бита, чрез съдействие при снабдяването с помощни технически средства;
г). Преодоляване на комуникативните бариери пред инвалидите чрез разработване и реализиране на конкретни програми;
д). Обслужващи дейности в бита на инвалидите и извършване на съответните услуги.

3. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Култура и изкуство - нагласа за възприемане на творчество;
б). Образователен и поддържащ спорт;
в). Дозиран туризъм;
г). Социално подпомагане, социални контакти и самоорганизация на инвалидите;
д). Образование, възпитание и преодоляване на автобариерите (бариери, възникнали вследствие на самоограничание) пред инвалидите;
е). Информираност и обучение на инвалидите за техните права и облекчения.

4. ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ чрез:
а). Развиване на структури, адекватни на потребностите на инвалидите и на обществото;
б). Поддържане на контакти на индивидуално и колективно равнище със сродни организации и структури на държавата, работещи в областта на социалната рехабилитация и интеграция на инвалидите;
в). Международно сътрудничество, членство и реализиране на проекти, съвместно с чуждестранни неправителствени организации;
г). Работа за формиране на позитивна нагласа у здравите хора, обществените организации и държавните структури към специфичните потребности на инвалидите;
д). Преодоляване на проявите на дискриминация спрямо лицата с увреждания, чрез позволените от закона средства и гласност в медиите.

Национален информационно-консултантски център

На 4 април 2003 г. Съюзът на инвалидите в България откри Национален информационно - консултантски център (НИКЦ) за хора със специфични възможности, който е напълно адаптиран и достъпен за хора на инвалидни колички и други трудности в придвижването. Това стана възможно благодарение на съдействието на Президента на Република България Георги Първанов, на правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”. Много голяма помощ оказаха Алианц България Холдинг, Национална телевизия БТВ, фирма “Хаглайтнер България ООД”, ПР§Медиа, и медийните партньори Дарик радио и в. “24 часа”.

Целта на този център е да предоставя всякакъв вид услуги на хора със специфични възможности (инвалиди), независимо от това дали са членове на СИБ. В момента се извършват информационни и консултантски услуги при лично посещение и по телефона. Идеята на СИБ е такива центрове да се изграждат и в регионалните организации.

В бъдеще в НИКЦ ще се провежда езиково и компютърно обучение, обучение за управление на собствен бизнес и във всички останали аспекти на социалната интеграция на хората със специфични възможности.


Адрес:

София 1000

ул. “Христо Белчев” 8

ет. 3


Прием на експертите в НИКЦ:

Понеделник - 14-17 часа
Вторник - 10-12 часа
- 14-16 часа
Сряда - 10-13 часа

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания