Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б

  • Подпомагащи и благотворителни;
  • Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
  • Административно-правни;
  • Трудово-правни;
  • Осигуряване на трудова заетост;
  • Здравни услуги ;
  • Информационно-консултантски услуги;
  • Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;
  • Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО С И Б ИЗВЪРШВА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

1.ТРУДОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Адаптация на работни места към индивидуалните особености на работници с увреждания;
б). Реализиране на проекти, свързани с разкриването на нови работни места за лица с увреждания;
в). Трудово-правна защита и трудово-правни консултации по трудоустрояване, трудови правоотношения и трудова рехабилитация на лица с увреждания;
г). Оценка на остатъчната, манипулативната трудоспособност и насочване към подходящ вид трудова дейност на увредените лица;
д). Разработване и усъвършенстване на действащата нормативна уредба, свързана с трудовата рехабилитация на инвалидите;
е). Професионална квалификация и преквалификация на инвалидите.

2. БИТОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Разработване и реализиране на проекти за адаптация на битовите условия за живот към конкретните потребности на увредените лица;
б). Преодоляване на транспортни и архитектурни бариери в различните сфери и на различни равнища;
в). Преодоляване на затрудненията на инвалидите в бита, чрез съдействие при снабдяването с помощни технически средства;
г). Преодоляване на комуникативните бариери пред инвалидите чрез разработване и реализиране на конкретни програми;
д). Обслужващи дейности в бита на инвалидите и извършване на съответните услуги.

3. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Култура и изкуство - нагласа за възприемане на творчество;
б). Образователен и поддържащ спорт;
в). Дозиран туризъм;
г). Социално подпомагане, социални контакти и самоорганизация на инвалидите;
д). Образование, възпитание и преодоляване на автобариерите (бариери, възникнали вследствие на самоограничание) пред инвалидите;
е). Информираност и обучение на инвалидите за техните права и облекчения.

4. ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ чрез:
а). Развиване на структури, адекватни на потребностите на инвалидите и на обществото;
б). Поддържане на контакти на индивидуално и колективно равнище със сродни организации и структури на държавата, работещи в областта на социалната рехабилитация и интеграция на инвалидите;
в). Международно сътрудничество, членство и реализиране на проекти, съвместно с чуждестранни неправителствени организации;
г). Работа за формиране на позитивна нагласа у здравите хора, обществените организации и държавните структури към специфичните потребности на инвалидите;
д). Преодоляване на проявите на дискриминация спрямо лицата с увреждания, чрез позволените от закона средства и гласност в медиите.

Национален информационно-консултантски център

На 4 април 2003 г. Съюзът на инвалидите в България откри Национален информационно - консултантски център (НИКЦ) за хора със специфични възможности, който е напълно адаптиран и достъпен за хора на инвалидни колички и други трудности в придвижването. Това стана възможно благодарение на съдействието на Президента на Република България Георги Първанов, на правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”. Много голяма помощ оказаха Алианц България Холдинг, Национална телевизия БТВ, фирма “Хаглайтнер България ООД”, ПР§Медиа, и медийните партньори Дарик радио и в. “24 часа”.

Целта на този център е да предоставя всякакъв вид услуги на хора със специфични възможности (инвалиди), независимо от това дали са членове на СИБ. В момента се извършват информационни и консултантски услуги при лично посещение и по телефона. Идеята на СИБ е такива центрове да се изграждат и в регионалните организации.

В бъдеще в НИКЦ ще се провежда езиково и компютърно обучение, обучение за управление на собствен бизнес и във всички останали аспекти на социалната интеграция на хората със специфични възможности.


Адрес:

София 1000

ул. “Христо Белчев” 8

ет. 3


Прием на експертите в НИКЦ:

Понеделник - 14-17 часа
Вторник - 10-12 часа
- 14-16 часа
Сряда - 10-13 часа

Новини

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"