Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б

  • Подпомагащи и благотворителни;
  • Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
  • Административно-правни;
  • Трудово-правни;
  • Осигуряване на трудова заетост;
  • Здравни услуги ;
  • Информационно-консултантски услуги;
  • Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;
  • Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО С И Б ИЗВЪРШВА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

1.ТРУДОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Адаптация на работни места към индивидуалните особености на работници с увреждания;
б). Реализиране на проекти, свързани с разкриването на нови работни места за лица с увреждания;
в). Трудово-правна защита и трудово-правни консултации по трудоустрояване, трудови правоотношения и трудова рехабилитация на лица с увреждания;
г). Оценка на остатъчната, манипулативната трудоспособност и насочване към подходящ вид трудова дейност на увредените лица;
д). Разработване и усъвършенстване на действащата нормативна уредба, свързана с трудовата рехабилитация на инвалидите;
е). Професионална квалификация и преквалификация на инвалидите.

2. БИТОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Разработване и реализиране на проекти за адаптация на битовите условия за живот към конкретните потребности на увредените лица;
б). Преодоляване на транспортни и архитектурни бариери в различните сфери и на различни равнища;
в). Преодоляване на затрудненията на инвалидите в бита, чрез съдействие при снабдяването с помощни технически средства;
г). Преодоляване на комуникативните бариери пред инвалидите чрез разработване и реализиране на конкретни програми;
д). Обслужващи дейности в бита на инвалидите и извършване на съответните услуги.

3. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ чрез:
а). Култура и изкуство - нагласа за възприемане на творчество;
б). Образователен и поддържащ спорт;
в). Дозиран туризъм;
г). Социално подпомагане, социални контакти и самоорганизация на инвалидите;
д). Образование, възпитание и преодоляване на автобариерите (бариери, възникнали вследствие на самоограничание) пред инвалидите;
е). Информираност и обучение на инвалидите за техните права и облекчения.

4. ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ чрез:
а). Развиване на структури, адекватни на потребностите на инвалидите и на обществото;
б). Поддържане на контакти на индивидуално и колективно равнище със сродни организации и структури на държавата, работещи в областта на социалната рехабилитация и интеграция на инвалидите;
в). Международно сътрудничество, членство и реализиране на проекти, съвместно с чуждестранни неправителствени организации;
г). Работа за формиране на позитивна нагласа у здравите хора, обществените организации и държавните структури към специфичните потребности на инвалидите;
д). Преодоляване на проявите на дискриминация спрямо лицата с увреждания, чрез позволените от закона средства и гласност в медиите.

Национален информационно-консултантски център

На 4 април 2003 г. Съюзът на инвалидите в България откри Национален информационно - консултантски център (НИКЦ) за хора със специфични възможности, който е напълно адаптиран и достъпен за хора на инвалидни колички и други трудности в придвижването. Това стана възможно благодарение на съдействието на Президента на Република България Георги Първанов, на правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”. Много голяма помощ оказаха Алианц България Холдинг, Национална телевизия БТВ, фирма “Хаглайтнер България ООД”, ПР§Медиа, и медийните партньори Дарик радио и в. “24 часа”.

Целта на този център е да предоставя всякакъв вид услуги на хора със специфични възможности (инвалиди), независимо от това дали са членове на СИБ. В момента се извършват информационни и консултантски услуги при лично посещение и по телефона. Идеята на СИБ е такива центрове да се изграждат и в регионалните организации.

В бъдеще в НИКЦ ще се провежда езиково и компютърно обучение, обучение за управление на собствен бизнес и във всички останали аспекти на социалната интеграция на хората със специфични възможности.


Адрес:

София 1000

ул. “Христо Белчев” 8

ет. 3


Прием на експертите в НИКЦ:

Понеделник - 14-17 часа
Вторник - 10-12 часа
- 14-16 часа
Сряда - 10-13 часа

Новини

За основните права и преференции на хората с увреждания прочетете

в извънредния брой на Информационния бюлетин на СИБ

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

В информационния бюлетин на СИБ за месец май прочетете

КАК МОЖЕ ДА ИЗГРАДИТЕ БЕЗПЛАТНА ДОСТЪПНОСТ И ВЪВ ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ

Национална кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“

събра в Народното събрание всички институции

Отчет за дейността

на СИБ за периода 01.10.2021г. до 31.12.2021 г.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

ДЕКЛАРАЦИЯ От Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент

към проблемите на хората с увреждания в България

ПП "Продължаваме промяната" заяви, че ще работи в партньорство

с национално представителните организации на и за хората с увреждания

По повод 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България

е издаден юбилеен брой 11-12 на списание "Кураж"

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ

Среща с министъра на труда и социалната политика

относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Наредба за медицинска експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

В бр 6-7 на информационния бюлетин прочетете

Информация за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

за Основни права и преференции на хората с увреждания

Излезе първия брой за тази година на списание "Кураж"

Прочетете тук

Прочетете бр. 5

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 4

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 3

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на Информационния бюлетин

Прочетете юбилейния 11-12 брой

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9-12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 10-11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 5-8

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 1-4

на списание "Кураж"

Прочетете бр.4-6

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 3

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 2

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 1

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 12

на Информационен бюлетин