Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 


Асоциация на родители на деца с увреден слух
http://www.ardusbg.com/

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
http://www.ardnz.hit.bg/

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения
http://bapid.com

Съюз на глухите в България
http://www.sgbbg.com

Съюз на слепите в България
http://www.ssb-bg.net

Конфедерация на независимите синдикати в България
http://www.knsb-bg.org/

Българска търговско-промишлена палата
http://www.bcci.bg/

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.123.ngo-bg.org

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.aeipd.org

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
http://git.mlsp.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето
http://www.sacp.government.bg/

Фонд "Условия на труд"
http://fund.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция по програма ФАР
http://ef.mlsp.government.bg

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
http://www.uniontpk.com

Портал Интеграция
http://www.ivanrilski.org/

Общинска организация на инвалидите - Сливен
http://invalidisliven.sliven.net

Новини

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

During the period 15.12.2017 – 15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria

will implement the project “Pathways of accessible heritage tourism”, Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България

ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Информация прочетете тук

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания