Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 


Асоциация на родители на деца с увреден слух
http://www.ardusbg.com/

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
http://www.ardnz.hit.bg/

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения
http://bapid.com

Съюз на глухите в България
http://www.sgbbg.com

Съюз на слепите в България
http://www.ssb-bg.net

Конфедерация на независимите синдикати в България
http://www.knsb-bg.org/

Българска търговско-промишлена палата
http://www.bcci.bg/

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.123.ngo-bg.org

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.aeipd.org

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
http://git.mlsp.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето
http://www.sacp.government.bg/

Фонд "Условия на труд"
http://fund.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция по програма ФАР
http://ef.mlsp.government.bg

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
http://www.uniontpk.com

Портал Интеграция
http://www.ivanrilski.org/

Общинска организация на инвалидите - Сливен
http://invalidisliven.sliven.net

Новини

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.04.2018 до 30.06.2018

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Проекти

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания