Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 


Асоциация на родители на деца с увреден слух
http://www.ardusbg.com/

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
http://www.ardnz.hit.bg/

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения
http://bapid.com

Съюз на глухите в България
http://www.sgbbg.com

Съюз на слепите в България
http://www.ssb-bg.net

Конфедерация на независимите синдикати в България
http://www.knsb-bg.org/

Българска търговско-промишлена палата
http://www.bcci.bg/

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.123.ngo-bg.org

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.aeipd.org

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
http://git.mlsp.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето
http://www.sacp.government.bg/

Фонд "Условия на труд"
http://fund.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция по програма ФАР
http://ef.mlsp.government.bg

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
http://www.uniontpk.com

Портал Интеграция
http://www.ivanrilski.org/

Общинска организация на инвалидите - Сливен
http://invalidisliven.sliven.net

Новини

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"