Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 
Регионални работни групи За проекта
размер на текста
������ ���������� ���������� �� ������ � ���������� "������ � ���"

Проект "Граждански инициативи за хора с увреждания "Европа и ние" изпълни успешно своите цели обединявайки усилията на проектния екип и структурите на СИБ в цялата страна . В края му можем да отчетем:


Повишен капацитет на организациите на хората с увреждания /ХУ/ за иницииране изграждането на регионални структури за партньорство с местната власт, бизнеса и медиите в процеса на присъединяване към Европейския съюз /ЕС/.

Нарастнало ниво на подготовка на хората с увреждания за еврочленство и повишен капацитет на съществуващата мрежа от рехабилитационно-консултативни центрове за хора с увреждания за иницииране на проекти и осигураване партньорства с публичните институции.

Утвърдени успешни модели на социално партньорство - ХУ, местна власт, бизнес, медии.

В процес на учредяване 6 Регионални работни клубове /РРК/ за партньорство .

Подобрена социална интеграция на хората с увреждания чрез генериране на нови граждански инициативи за развиване на пазарно мислене и насърчаване на пазарно поведение и достъп до публични услуги и пазара на труда.

Мобилизирани усилия на неправителствения сектор на ХУ и засилено конструктивно взаимодействие с местната власт, работодателски организации, местните медии в подпомагане на местното икономическо развитие.

Популяризиране на европейските стандарти в грижата за инвалидите, записани в Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания; Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания; Плана за заетост на хората с увреждания.

Дейностите по проекта се осъществиха на територията на шестте планови региона на Република България – Северозападен планов регион, Северен централен планов регион, Североизточен планов регион, Югоизточен планов регион, Южен централен планов регион, Югозападен планов регион.

Тези постигнати вече проектни проектни цели станаха възможни след провеждането на 28 регионални семинара, в които взеха участие около 700 лица с увреждания, представители на местната власт и институции,медиите и бизнеса. Участниците в семинарите се запознаха със законодателството на Европеския съюз в областта на социалната интеграция на инвалидите, подобриха уменията си за създаване на социални мрежи и възможностите за публично-частно партньорство, както и възможността Общественият форум да бъде ползван като ефективен инструмент за гражданско участие. Личните контакти между различните представители от целевата група са съхранени и разширени в името на успешното по-нататъшно развитие на начинанията и перспективите на РРК от избраните региони.

Проведените 6 регионални форума във Смолян, Сливен, Шумен, Перник, Видин и Габрово отново изведоха най-важните проблеми на лицата с увреждания и стимулираха прякото гражданско участие, както и провеждане на качествени общественаи дискусии по проблеми от местна значимост на хората с увреждания, която е важен принос към развитието на гражданско общество и укрепване на демократичните нагласи сред местната общност. Бешe инициирано създаването на 6 Регионални Работни клуба.

Проектът спомогна за разширяване контактите на хората с увреждания с представителите на местната власт, бизнеса и медиите и ще спомогне за утвърждаването на едно успешно регионално партньолрство.