Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ "ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ (a.4.all)"
Договор: B1.13.10 / 14.03.2011

Основната цел на проекта е да промоцира "достъпността" в обществения сектор, и в частност до местните и регионални власти, и да предостави интегриран подход за промоция на "достъпността" в публичната администрация в трансграничния район на Р. Гърция и Р. България. Достъпността е тясно свързана с хората с увреждания и оказва влияние на тяхното ежедневие.

Като цяло проектът цели закрила за хората с увреждания и премахване на социалната дискриминация и рехабилитация на тези хора. Основна цел на проекта е да промоцира "достъпността" в публичния сектор и в частност до местните и регионални власти. В последствие проекта ще създаде подходящи инструменти за всеки, който иска да предоставя достъпни услуги за хората с увреждания.

 

Дейности на проекта: 

  • Откриващи конференции - платформи за видимостта и прозрачността на проекта, за публичност и разпространяване на резултатите от проекта.
  • Конференции "Достъпност" "Обществени сгради и възможности за асоцииране" за представителите на обществените власти и хора с увреждания;
  • Обучителни семинари "Хората с увреждания и публичните услуги" за служители на обществените власти и хора с увреждания;
  • Сравнително анализ ще бъде направен за правната рамка на ЕС и в държавите, относно достъпността за хора с увреждания за да се осигури базисна информация;
  • Съвместно пилотно проучване за съществуващата достъпност в общини, които ще промоцират сътрудничеството в сферата на социална защита;
  • Достъпен интернет-портал, който ще бъде създаден от и за хора с увреждания и който ще се използва за общуване и работа в мрежа на хора с увреждания и публичните власти;
  • Ръководство за достъпност, което ще бъде създадено за да предоставя полезна информация на публичните власти, свързана с достъпността на тяхната инфраструктура и услуги (в резултат от общото пилотно проучване, което ще изследва и предложи подходящи мерки за създаването на достъпни общини);
  • Комуникационен план за информацията, публичността и промоционите дейности по проекта;
  • Информация за резултатите от проекта.

 

В основата на проекта е принципа за възможността за достъп за хората с увреждания, който понастоящем е предпоставка за страните – членки на Европейския съюз за получаване на финансиране. Всички резултати от проекта ще бъдат достъпни за хората с увреждания. Ето защо интервенциите, които се извършат по проекта, трябва да са на принципа "Разработено за всички", чрез средства, методи и условия за достъпност на ИКТ за хора с увреждания, базирани на международно признати стандарти, и др. 

 

Очаквани резултати:

Насърчаване на достъпността за подобряване на ежедневния живот на хората с увреждания, тясно сътрудничество, повишаване на информираността на мнозинството от представителите на публичните власти (кметове, др.) в трансграничната зона на Р. България и Р. Гърция, сравнителен анализ, пилотно проучване и изследване, създаване на ръководство за достъпност, уеб – портал с видео версия на резултатите; и представителите на публичните власти ще реализират дейности за повишаване достъпността на институциите, които те представляват.

 

Местоположение на дейностите:

Дейностите ще се състоят на цялата трансгранична територия и регионите на клоновете на организациите. Информационните и публични дейности ще се състоят в трансграничната зона – градовете Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и Кавала (Р. Гърция) и Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян (Р. България) 

 

Период на изпълнение:


14.03.2011 – 13.03.2013

 

Бюджет на проекта:


1.611.950,00 Евро

 

Офис на проект "A.4.All"
София 1000; ул. "Христо Белчев" № 8
Тел.: 02 986 36 25; Факс: 02 986 39 86; Моб. тел.: 0897 96 39 39
E.mail: A4ALL@MAIL.BG

 

 

Новини

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.10.2019 до 31.12.2019 г.

По повод 30-годишнината на Съюза на инвалидите в България

е издаден юбилеен брой 11-12 на списание "Кураж"

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ

Среща с министъра на труда и социалната политика

относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

Наредба за медицинска експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза през периода 03.08.2018 г. - 18.12.2018 г.

Втора техническа среща по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

Подробности прочетете в Рубриката Проекти 2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Проекти

Second project Technical Meeting

of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

Втора техническа среща

по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания