Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ "ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ (a.4.all)"
Договор: B1.13.10 / 14.03.2011

Основната цел на проекта е да промоцира "достъпността" в обществения сектор, и в частност до местните и регионални власти, и да предостави интегриран подход за промоция на "достъпността" в публичната администрация в трансграничния район на Р. Гърция и Р. България. Достъпността е тясно свързана с хората с увреждания и оказва влияние на тяхното ежедневие.

Като цяло проектът цели закрила за хората с увреждания и премахване на социалната дискриминация и рехабилитация на тези хора. Основна цел на проекта е да промоцира "достъпността" в публичния сектор и в частност до местните и регионални власти. В последствие проекта ще създаде подходящи инструменти за всеки, който иска да предоставя достъпни услуги за хората с увреждания.

 

Дейности на проекта: 

  • Откриващи конференции - платформи за видимостта и прозрачността на проекта, за публичност и разпространяване на резултатите от проекта.
  • Конференции "Достъпност" "Обществени сгради и възможности за асоцииране" за представителите на обществените власти и хора с увреждания;
  • Обучителни семинари "Хората с увреждания и публичните услуги" за служители на обществените власти и хора с увреждания;
  • Сравнително анализ ще бъде направен за правната рамка на ЕС и в държавите, относно достъпността за хора с увреждания за да се осигури базисна информация;
  • Съвместно пилотно проучване за съществуващата достъпност в общини, които ще промоцират сътрудничеството в сферата на социална защита;
  • Достъпен интернет-портал, който ще бъде създаден от и за хора с увреждания и който ще се използва за общуване и работа в мрежа на хора с увреждания и публичните власти;
  • Ръководство за достъпност, което ще бъде създадено за да предоставя полезна информация на публичните власти, свързана с достъпността на тяхната инфраструктура и услуги (в резултат от общото пилотно проучване, което ще изследва и предложи подходящи мерки за създаването на достъпни общини);
  • Комуникационен план за информацията, публичността и промоционите дейности по проекта;
  • Информация за резултатите от проекта.

 

В основата на проекта е принципа за възможността за достъп за хората с увреждания, който понастоящем е предпоставка за страните – членки на Европейския съюз за получаване на финансиране. Всички резултати от проекта ще бъдат достъпни за хората с увреждания. Ето защо интервенциите, които се извършат по проекта, трябва да са на принципа "Разработено за всички", чрез средства, методи и условия за достъпност на ИКТ за хора с увреждания, базирани на международно признати стандарти, и др. 

 

Очаквани резултати:

Насърчаване на достъпността за подобряване на ежедневния живот на хората с увреждания, тясно сътрудничество, повишаване на информираността на мнозинството от представителите на публичните власти (кметове, др.) в трансграничната зона на Р. България и Р. Гърция, сравнителен анализ, пилотно проучване и изследване, създаване на ръководство за достъпност, уеб – портал с видео версия на резултатите; и представителите на публичните власти ще реализират дейности за повишаване достъпността на институциите, които те представляват.

 

Местоположение на дейностите:

Дейностите ще се състоят на цялата трансгранична територия и регионите на клоновете на организациите. Информационните и публични дейности ще се състоят в трансграничната зона – градовете Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и Кавала (Р. Гърция) и Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян (Р. България) 

 

Период на изпълнение:


14.03.2011 – 13.03.2013

 

Бюджет на проекта:


1.611.950,00 Евро

 

Офис на проект "A.4.All"
София 1000; ул. "Христо Белчев" № 8
Тел.: 02 986 36 25; Факс: 02 986 39 86; Моб. тел.: 0897 96 39 39
E.mail: A4ALL@MAIL.BG

 

 

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания