Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

Прочетете бр. 4

2018-04-25

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 1

2018-01-31

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 2

2018-02-28

на Информационния бюлетин

още »

Прочетете бр. 3

2018-03-16

на Информационния бюлетин

още »

Проекти

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания