Карта на http://www.disability-bg.org/

Начална страница Обновен на: 2013, 9 септември

/ 2 страници
Начална страница на Съюз на инвалидите в България
    
/ 41 страници
За Нас
Контакти
Новини
Национален съвет на хората с увреждания (НСХУ)
Партньори на СИБ
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ С И Б
Законодателство - правата и задълженията на хората с увреждания
Информациони бюлетини
Проекти
Полезни връзки
Наръчник за работодателя от СИБ
Проект "Граждански инициативи за хора с увреждания "Европа и ние"
Проекти 2013 на СИБ
Проекти 2010 на СИБ
Проекти 2009 на СИБ
Проекти 2008 на СИБ
Информационен бюлетин на СИБ 2013 г.
Списание "Кураж" 2013
Дипляни
Форум - затворен в момента
Списък на организациите членове на СИБ
ПРОЕКТ "ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ (a.4.all)"
Законодателство - Закони
Законодателство - Кодекси
Законодателство - Правилници
Законодателство - Конституция
Законодателство - Наредби
Законодателство - Документи на МТСП
Законодателство - Програми
Северозападен планов район" - Видин
Северен централен планов район" - Велико търново
Североизточен планов район" - Шумен
Югозападен планов район - Перник
Южен централен планов район - Смолян
Югоизточен планов район - Ямбол
Учредяване на Регионален работен клуб ИПХУ- Велико Търново
ПРОЕКТ „ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ (A.4.ALL)” - АКТУАЛНО
         
наръчник за работодателя/ 1 страница и 1 файл
Наръчник за работодателя: файл за сваляне в doc формат
Наръчник за работодателя
    
файлове (формат doc и pdf)/ 26 Файла
Закон за защита от дискриминация: файл за сваляне в doc формат
Закон за закрила на детето: файл за сваляне в doc формат
Закон за интеграция на хората с увреждания: файл за сваляне в doc формат
Закон за народната просвета: файл за сваляне в doc формат
Закон за социално подпомагане: файл за сваляне в doc формат
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите: файл за сваляне в doc формат
Закон за здравното осигуряване: файл за сваляне в doc формат
Закон за здравето: файл за сваляне в doc формат
Закон за семейни помощи за деца: файл за сваляне в doc формат
Кодекс на труда: файл за сваляне в doc формат
Кодекс за социалното осигуряване: файл за сваляне в doc формат
Административнопроцесуален кодекс: файл за сваляне в doc формат
Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания: файл за сваляне в doc формат
Правилник за прилагане на закона за закрила на детето: файл за сваляне в doc формат
Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане: файл за сваляне в doc формат
Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца: файл за сваляне в doc формат
Правилник за прилагане на закона за народната просвета: файл за сваляне в doc формат
Конституция на Република България: файл за сваляне в doc формат
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж: файл за сваляне в doc формат
Наредба за медицинска експертиза на работоспособността: файл за сваляне в doc формат
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението: файл за сваляне в doc формат
НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ: файл за сваляне в doc формат
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания: файл за сваляне в doc формат
План за действие за осигуряване на равни възможности за хора с увреждания 2008 - 2009 г. : файл за сваляне в doc формат
Национална програма "Асистенти на хора с увреждания": файл за сваляне в pdf формат
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания: файл за сваляне в pdf формат