Среща на национално представителните организации на и за хората с увреждания, членове на НСХУ

Среща на национално представителните организации на и за хората с увреждания, членове на НСХУ

В Министерството на труда и социалната политика предстои да бъде сформирана междуведомствена работна група с участието на национално представителните организации на и за хората с увреждания, която да предложи промени в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) с фокус към въвеждане на регулации за уреждане на обществените отношения, свързани с институционализирането на Държавна агенция за хората с увреждания (ДАХУ), както и за разработване на концепция за нормативни промени за повишаване ефективността на политиката за правата на хората с увреждания.

В тази връзка в офиса на СИБ в гр. София, ул. „Христо Белчев“ 8 се състоя среща на НПО на и за хората с увреждания, членове на НСХУ. Дискутираха се въпросите относно престоящото преобразуване  на Агенцията за хората с увреждания, която е към министъра на труда и социалната политика в ДАХУ в структурата на Министерския съвет, във връзка с изпълнението на разпоредбата на параграф 28, т.3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗХУ.