КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Концепцията за нормативни промени, насочени към повишаване на ефективността на политиката за хората с увреждания (Концепцията) е документ, който цели да предложи общ преглед на действащата нормативна рамка и практика и да дефинира релевантни предложения за подобряване на модела и инструментариума за оказване на публична подкрепа за хората с увреждания в най-важните сфери на обществения живот. Концепцията е насочена към открояване на фундаментални предложения за извършване на нормативни промени и извеждане на основните насоки за последващото развитие на политиката в контекста на подобряване на нейната ефективност. Основната цел на Концепцията е ефективно използване на всички средства и публични ресурси, свързани създаването на условия за по-добър жизнен стандарт и намаляване на социалното изключване сред уязвимите групи от хора с увреждания. Ефективността зависи от наличието на резултатни и бързо реагиращи институции, стабилни политики, спазване принципите на правовата държава и сътрудничество между заинтересованите страни за улесняване и насърчаване на напредъка. Концепцията е в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г., (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г., в сила от 21.04.2012 г.), която задължава ратифициралите я държави да признават правото на хората с увреждания на социална закрила и подходящ жизнен стандарт, създаване на възможности за трудова заетост и включването им на пазара на труда, на принципите на забрана от дискриминация по признак увреждане, достъпност и равни възможности, като предприемат съответни стъпки за обезпечаване и подпомагане на упражняването на тези права. Концепцията е разработена в изпълнение на конкретни мерки от Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2023 г., както и от Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., в областите „Политика за хората с увреждания и социална подкрепа“.

 

Може да прочетете Концепцията в прикрепения файл

Полезна информация