Важна новина от Агенция за социално подпомагане

Важна новина от Агенция за социално подпомагане

за хората с увреждания с пожизнен срок на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

През 2024 г. изтича 5-годишният срок на изготвените индивидуални оценки на потребностите и отпуснатата месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания на лицата с пожизнен срок на експертните им решения на ТЕЛК/НЕЛК.

За да няма прекъсване в осигуряваната подкрепа напомняме на хората с трайни увреждания да проверят сроковете на оценките си и при необходимост да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по удобен за тях начин – лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекцията.

Повече информация за способите за подаване на заявления може да намерите на следния линк: https://asp.government.bg/request-app/.

Необходимите документи са публикувани на официалната електронна страница на Агенцията на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/individualna-otsenka-na-potrebnostite/.

Полезна информация