МТСП стартира набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

МТСП стартира набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампанията за набиране на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през 2024 г.

По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” проектни предложения могат да се подават до  15 май 2024 година. По него отново ще се даде възможност на хора с увреждания да кандидатстват за осигуряване на финансиране за изграждане на достъпна среда до жилищата си, което ще помогне за социалното им приобщаване. С отпуснатите по Програмата до 100 000 лева с ДДС за всяко одобрено предложение през 2024 г. ще могат да се изградят и монтират необходимите за хората с увреждания рампи, подемни платформи и асансьори. В случаите, когато стойността на проектното предложение надхвърля размера на финансиране от МТСП,  се допуска собствен принос от кандидата за изпълнение единствено на дейности за осигуряване на достъпна среда.

По Компонент 1 могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Проектни предложения могат да подава и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Набирането на проектни предложения за финансиране по Компонент 2 „Лична мобилност” започва и ще приключи на 1 април 2024 година. По него ще се отпускат до 8000 лева за финансиране на проект за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания или за закупуване на вече преустроен. Допустимо е и финансиране за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка в моторни превозни средства (МПС). Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на представено предложение, съдържащо технически и/или финансови параметри за предвидените допустими дейности. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка.

Право да кандидатстват по компонента „Лична мобилност” имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. 

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg  в рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”) или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1  

 

Полезна информация