Среща в Столична община

Среща в Столична община

 

 

На 16 февруари т.г. в сградата на Столична община се проведе среща на национално представителните организации на и за хората с увреждания с г-жа Надежда Бачева, заместник-кмет „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.

В срещата участваха ръководителите на национално представителни организации на и за хората с увреждания. Председателят на СИБ г-н Георги Колев също се включи в дискусиите.

Обсъдиха се затрудненията за хората с увреждания в столичния град в следните области: здравеопазване, образование, достъпна среда, транспорт и паркиране, заетост и много др. Организациите на хората с увреждания представиха редица предложения относно от подобряване достъпността на градската среда, обществения транспорт, болничните и учебните заведения, повишаване заетостта на хората с увреждания в общинските предприятия и др.

В изказването се Председателят на СИБ анкцентира на достъпността в транспортта, по-строг контрол върху законосъобразното използване на картите и паркоместата за хора с увреждания в София, необходимостта от повече микробуси за превоз на хора с увреждания, испанския опит на проблема със злоупотребите с паркоместа за хора с увреждания, притежатели на синя карта.

Заместник-кметът г-жа Надежда Бачева изрази желание подобни срещи да се провеждат два – три пъти годишно, за координация на усилията на заинтересованите страни и отчитане на постигнатите резултати.

 

Полезна информация