СИБ участва в заседание на Националния съвет за хората с увреждания

СИБ участва в заседание на Националния съвет за хората с увреждания

 

На 21.02.2024 г. се проведе заседание на Националния съвет за хората с увреждания (НСХУ). НСХУ е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет. В него освен представителите на държавата участват и национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

В заседанието участваха г-жа Веска Събева - зам.-председател на НСХУ, г-жа Гинка Машова-Станчева - заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Пачеджиева -директорът на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,  проф. д-р Георги Йорданов  - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания , г-жа Йоанна Колдова - директор на дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“ и председатели на национално представителни организации на и за хората с увреждания. В заседанието взе участие председателят на СИБ г-н Георги Колев.

След обсъждане бяха подкрепени следните документи:  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование; Проект на Заповед за утвърждаване на Методика за финансиране на целеви проекти на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания; Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти и Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Беше одобрен и Проект на Отчет за дейността на НСХУ за 2023 г.

В началото на март новите Методики за финансиране на проекти от Агенцията за хората с увреждания ще бъдат публикувани на сайта на АХУ.

 

 

Полезна информация