СИБ участва в откриващо събитие на проект на Българска търговско-промишлена палата, в партньорство с КТ „Подкрепа“, КНСБ и МТСП

СИБ участва в откриващо събитие на проект на Българска търговско-промишлена палата, в партньорство с КТ „Подкрепа“, КНСБ и МТСП

 
 

 

Българската търговско-промишлена палата в качеството си на национално представителна организация на работодателите, стартира проект „Партньорство за промени“ по операция „Социално партньорство“ с финансовата подкрепа на ПРЧР.

В условията на двойния преход, състоящ се от дигиталната и зелената трансформация, който поражда нови предизвикателства и води до промени в бизнес средата и в пазара на труда, БТПП си поставя за цел да подпомогне адаптирането на работодателите и на заетите лица към тези промени. Чрез изпълнението на проекта Палатата търси иновативни решения за ускоряването на този процес.

Откриващото събитие на проекта „Партньорство за промени“ на БТПП по Програма „Развитие на човешките ресурси“ бе проведено на 12 март т.г.

На срещата бяха представени целите, планираните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Чрез изпълнението на проекта:

Ще се търсят и начини за стимулиране на географската трудова мобилност в страната за преодоляване на дисбалансите в териториалното разпределени на заетите лица с определени умения и професии.

Ще се разработят модели за учене през целия живот на корпоративно, секторно и регионално ниво.

Участниците в събитието, представители на бизнеса и на браншови организации, предприемачи, консултанти, синдикалисти и журналисти направиха коментари и дадоха конкретни предложения във връзка с насърчаването на трудовата мобилност в страната, моделите и стратегиите за учене през целия живот и с предизвикателствата пред бизнеса, породени от зелената трансформация. Всички присъстващи подкрепиха дейностите по проекта и изразиха готовност да съдействат активно за изпълнението им.

В дискусията се включи и Председателят на СИБ г-н Георги Колев, който постави въпроса за съдействие от страна на браншовите организации, относно осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания, както и за иницииране на проучване за включване на членове на СИБ в трудоспособна възраст по проекта.

 

 

Полезна информация