СИБ участва в конференция относно реализацията на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

СИБ участва в конференция относно реализацията на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

На 20 май т.г. Председателят на СИБ г-н Георги Колев присъства на конференция, организирана от Министерство на труда и социaлната политика, относно реализацията на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“. Той се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 млн. лв.  

В информационния ден по проекта участваха заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, директорът на дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи" г-жа Елеонора Пачеджиева, председатели на национално представителни организации на и за хора с увреждания и др.

Чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства и медицински изделия се цели насърчаване на личната мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания, подобряване на социално-икономическия им статус и активността им за социално приобщаване.

Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна възраст и към деца, които могат да се включат активно в образователната система. Кандидатите по проекта могат да са учащи, заети, безработни или икономически неактивни, но е важно да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства. На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай че отговаря на условията за достъп.

На страницата на СИБ сме публикували поканата на Агенция за социално подпомагане относно  процедурата за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проекта.

 

Полезна информация