СИБ участва в Годишно Общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания и на конференция „Технологии в заетостта. Стъпка към приобщаването”

СИБ участва в Годишно Общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания и на конференция „Технологии в заетостта. Стъпка към приобщаването”

 

Председателят на СИБ г-н Георги Колев взе участие в Годишното Общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ) и на конференция „Технологии в заетостта. Стъпка към приобщаването”.  Събитията се проведоха на 11 и 12  май 2024 г. в Любляна, Словения.

Общото събрание на ЕФХУ включваше дневен ред с повече от 20 точки, по-важните от които бяха: Конференция с представител на  Google; Представяне на Доклада за човешки права относно юридическата правоспособност; Участие на хората с увреждания в политиката; Европейски избори 2024 ; Европейска карта; Нова стратегия на ЕФХУ; Актуална информация относно Европейската стратегия за лицата с увреждания 2021-2030.

Над 200 участници присъстваха на конференцията "Технологии в заетостта. Стъпка към приобщаване".На конференцията, подкрепена от Google.org., бяха представени резултатите от европейско изследване на ЕФХУ на тема "Цифрови умения, адаптиране и технологично подпомагане на заетостта".

Участниците повдигнаха следните теми:

- Информация за специфични видове увреждания: беше установено, че зрителните увреждания са тези, при които е направено повече за подобряване на достъпа до помощни технологии, докато при интелектуалните и обучителните увреждания липсва подкрепа по въпроса.

- Важността на това да се изследва и повишаването на осведомеността и човешките предразсъдъци в процеса на наемане на работа.

По време на втората част на конференцията участниците се фокусираха върху цифровите умения и изкуствения интелект (ИИ). Бе подчертано, че 92% от всички позиции на пазара на труда изискват цифрови умения, че трябва да се подобри достъпа до помощни устройства и нови технологии, които могат да направят по-младите по-добре подготвени за света на труда.

Бе обсъдена работата на EФХУ по изкуствения интелект, включваща хората с увреждания, и за потенциала на ИИ за улесняване и осигуряване на достъпа до информация.

По време на дискусията участниците повдигнаха следните теми:

- Как мерките за насърчаване на заетостта на хората с увреждания дават по-добри резултати за мъжете, отколкото за жените с увреждания.

- Изключването на лица с интелектуални затруднения и комплексни нужди от подкрепа от отворения пазар на труда. Участниците изтъкнаха необходимостта от специален фокус върху привличането на работодателите, доставчиците на технологии и други заинтересовани страни към дискусията, както и потенциала на изкуствения интелект за подкрепа на лицата с интелектуални затруднения.

- Инициативи за самостоятелна заетост, включително необходимостта от система за заплащане на адекватни приспособления за самостоятелно заети лица.

- Система от квоти за университетите за хора с увреждания.

- Платен достъпен обучителен стаж за лица с увреждания.

Последната част на конференцията беше посветена на препоръките от европейското изследване, обобщени под мотото "Питайте, Слушайте, Прилагайте".

По време на дискусията участниците повдигнаха следните въпроси:

- Подкрепа за служители, които са неформални настойници на лица с увреждания.

- Проекти, свързани с инкубатори за предприятия и социално приобщаване.

- Обмисляне на подхода на универсалния дизайн, за да се намери връзка между работодателите и служителите и да се постигне по-приобщаваща работната среда.

Бяха представени препоръките от предстоящия доклад:

- Политиците трябва да поставят по-голям акцент върху цифровите умения, преподавани в училищата.

- Работодателите и технологичните компании трябва да включат организации на хора с увреждания в разработването, проектирането и внедряването на помощни средства.

- Публичните органи трябва да увеличат държавната помощ, предоставяна на работодателите, за да покрият направените разходи.

- Работодателите трябва да инвестират в и да насърчават обучението на мениджърите и служителите в областта на човешките ресурси. Това трябва да включва обучение за това как да се адаптират към нуждите на хората с увреждания и да се направят достъпни процесите на наемане на работа.

- Засилване на връзката между организациите на хората с увреждания и синдикатите.

 

Полезна информация