За нас

За нас

СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

е създаден на 14 декември 1989 г. в София като демократична, независима неправителствена организация, която представлява и отстоява интересите на хората с увреждания пред държавните, обществените и другите органи и организации в страната и в чужбина.

СИБ е юридическо лице, работещо в обществена полза, вписано съгласно ЗЮЛНЦ във фирмено отделение на Софийски градски съд по фирмено дело  № 684 от 1990 г.

С решение № 1145 от 1996 г. на Министерския съвет СИБ е официално признат за Национално представителна организация и оттогава до днес е член на Националния съвет за хората с увреждания - консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания, в който членуват национално представителни организации на и за хора с увреждания, на работници и служители, на работодатели и Националното сдружение на общините в България. 

Съюзът на инвалидите в България има изградени 338 структури (Регионални и общински организации, дружества, клубове по интереси) в 28 области в България, в 168 общини в страната, в 18 района на гр. София.

Към 31.12.2023 г. броят на индивидуалните членове, платили членски внос е 26 032 души. Те са с различни видове заболявания, хора с физически увреждания, родители на деца със специфични потребности, роднини и симпатизанти.

Общосъюзни органи за управление са Общо събрание, Управителен съвет и Председател на СИБ. 

 

Мисия

Нашата мисия е да подпомагаме пълното включване в обществото на хората с увреждания, за активно участие в разработването на политики на национално и местно равнище, прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в страната.

 

Визия

Искаме да работим за България, в която хората с увреждания да бъдат включени във всички възможни сфери на обществото.

Ние искаме нашите човешки права, както са посочени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да бъдат напълно зачитани, защитени и изпълнявани от държавните и местни органи на властта.аната.

 

Банкова сметка на СИБ за дарения

Уникредит Булбанк: IBAN:  BG96UNCR70001525206554

 

ЗА НАС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ  С И Б

Подпомагащи и благотворителни;
Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
Административно-правни;
Трудово-правни;
Осигуряване на трудова заетост;
Информационно-консултантски услуги;
Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми на държавните институции;
Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми.

Акцентът в работата на СИБ е сътрудничеството с местните органи за самоуправление в сферите образование и квалификация, достъпност, трудова заетост, жизнен стандарт и социална защита – за целта СИБ работи с повече  от 3 000 доброволни сътрудници по места.

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

От 2001 г. СИБ е член на Европейския форум на хората с увреждания (EDF), официално признат от Европейската комисия като партньор в съвместната работа по политиките за хората с увреждания.

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

През 1997 г. СИБ е издал “Стандартни правила на ООН за обезпечаване на равни възможности за инвалидите” в тираж 1000 екземпляра.

През 1998 г. СИБ е издал “Права и облекчения за инвалидите (наръчник с нормативни документи”) в тираж 3 000 екземпляра.

През 2000 г. СИБ е издал “Нормативни документи за изграждане на достъпна околна среда за инвалиди” в тираж 3 000 екземпляра.

Трите издания са спонсорирани от Комисията по демокрация при посолството на САЩ в Република България.

През 2003 г. СИБ и МТСП издадоха справочника “В помощ на хората с увреждания”.

През 2014 г. СИБ издаде в извънреден брой на Информационния бюлетин "Права на хората с увреждания". 

През 2022 г. СИБ издаде разширен справочник "Основни права и преференции на хората с увреждания" в извънреден брой на Информационния бюлетин.

 

Вестник КУРАЖ, издание на Съюза на инвалидите в България

Излиза от 1991 година, най-напред като седмичник, по-късно веднъж месечно в осем страници, цветни и черно-бели. Тиражът му не е голям, но на практика вестникът достига до всички местни структури на СИБ, до Дирекциите за социално подпомагане в цялата страна, до президентски, правителствени, парламентарни, министерски и синдикални офиси, до неправителствени организации, фондации, асоциации и пр., които имат отношение към проблемите на хората със специфични възможности (инвалиди). 

Получават го и българи в чужбина, ангажирани с благотворителни дейности. В тематичната концепция на вестника е заложен оптимизмът. Представят се личности, които успяват да преодолеят проблемите си и да се реализират пълноценно в професията, в живота. 

Представят се изявени творци във всички области на културата, спортисти, воюващи за шампионски титли и на международните терени. Все повече и по-конкретно се говори за възможностите за обучение и бизнес, за конкуренция на пазара на труда от хора, които обществото е свикнало да вижда безработни. Дописници от цялата страна разказват за проблемите и успехите си. 

Много съществено място във вестника е отредено за справочна информация, свързана с правата на хората със специфични възможности, с промените, които настъпват в нормативната уредба на страната, с възможности за участие в различни проекти. 

Вестникът предоставя информация и за дейността на европейските структури, за дейността на Националния съвет на хората с увреждания в България и на СИБ, които са членове на Европейския форум на хората с увреждания. Както всяко друго издание КУРАЖ предлага развлекателно четиво, кръстословици, реклами.

От 2011 г. изданието Кураж става списание, което излиза ведньж месечно.

Всеки месец се издава бюлетин с информационно-методическа насоченост, който се изпраща на всичките  организации, дружества, клубове по интереси и на всички областни (регионални) организации. 

От 2023 г. спира издаването на списание Кураж. СИБ издава месечен бюлетин „Кураж” /в електронен формат/ – информационен източник за социални права, консултации, реализирани дейности и мероприятия от местните структури.

 


 

\Международните партньори на СИБ, партньорите му в страната и институциите на всички равнища признават, че СИБ има огромен принос и потенциал за ускоряване на процесите за покриване на критериите в социалната сфера за членство на Република България в Европейския съюз.

Управителният съвет на СИБ, оценявайки факта, че без искрената подкрепа от страна на държавници, политици, общественици и пр., постиженията на СИБ в този 15-годишен период, свързан с особено трудни социално-икономически реформи, нямаше да бъдат толкова видими и значими. Ето защо в чест на 15-годишнината от учредяването на СИБ взе решение да учреди и приз

ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС
при решаване проблемите на хората със специфични възможности в България в духа на европейските критерии и стандарти.

Призът ще се връчва на видни държавници, политици, общественици, на представители на българския бизнес, както и на международни партньори за тяхната подкрепата и съдействие.

Първият приз бе връчен на
Държавния глава на Република България
г-н Георги Първанов

Useful information