Latest projects from the Union of Disabled in Bulgaria

Sort by:
Date: 11.12.2018

Втора техническа среща по проект "Пътеки за достъпен туризъм"

learn more
Date: 11.12.2018

Second project Technical Meeting of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

learn more
Date: 08.11.2018

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ...
learn more
Date: 08.11.2018

UDPB GAVE START TO A NEW PROJECT

On 31.10.2018 in city Kurdzhali,the UNION OF DISABLED PEOPLE IN BULGARIAimplemented the OPENING CONFERENCE under the project “PATHWAYS OF ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” (ACCESS2HERITAGE), financed by the COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020, WHICH GAVE THEOFFICIAL START OF T...
learn more
Date: 25.10.2018

Press release COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6

The event is the first under the project and is organized by partner 6 Union of Disabled People in Bulgaria, supported by partner 9 Regional Youth Parliament Association Kurdzhali (Bulgaria) and partner 8 Ecoworld Rhodopes Association Smolyan (Bulgaria). Partners of the project are: Body of Rodop...
learn more
Date: 25.10.2018

Прессъобщение ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6

Събитието е първо за проекта и се организира от партньор № 6 Съюз на инвалидите в България с подкрепата на партньор 9 Сдружение Регионален младежки парламент Кърджали (България)и партньор 8 Сдружение Екосвят Родопи Смолян (България). Партньори по проекта са и: Управляващ орган на Национален парк ...
learn more
Date: 19.07.2018

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project “Access2Heritage”

The kick-off meeting of the partners participating in Cross-Border Cooperation Programme “Pathways of accessible heritage tourism” (Access2Heritage) was held on June 28, 29 and 30, 2018 at the Municipality of Volvi. The lead partner of Access2Heritage is the Management Body of Rodopi Mountain-Range ...
learn more
Date: 19.07.2018

Начална среща за трансграничния проект „Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

На 28, 29 и 30 юни 2018 г. в община Волви се проведе началната среща на партньорите, участващи в проекта за трансгранично сътрудничество „Пътеки за достъпен туризъм", „Достъп до наследство“, (Access2Heritage). Водещият партньор е Управляващия орган на Национален парк Родопи, а проектът е финансиран ...
learn more
Date: 05.02.2018

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм” Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИ

Партньори по проекта са: 1. Управленска структура на Национален парк за района на Родопи планина (Водещ) 2. Регионален фонд за развитие на Централна Македония 3. ОбщинаВолви 4. Aгенция за местно икономическо развитие, Разлог 5. Национална конфедерация на хората с увреждания, Клон Северна Гърц...
learn more
Date: 05.02.2018

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Pr

The project partners are: 1. Management Body of Rodopi Mountain-Range National Park (Leader) 2. Regional Development Fund of Central Macedonia 3. Municipality of Volvi 4. Local Economic Development Agency, Razlog 5. National Confederation of People with Disabilities, Branch of Norther Greece ...
learn more
Date: 29.07.2013

Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество по проект "Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания"

Допълнителни документи по процедурата
learn more
Date: 29.06.2009

Застъпническа кампания - Видин Подобряване на административното обслужване на хората с увреждания

learn more
Date: 26.06.2009

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г. Прочетете тук

learn more
Date: 01.06.2009

На 21-22 май в София се проведе Конференция за приемане на Стратегия на СИБ

learn more
Date: 28.05.2009

Застъпническа кампания - Кръгла маса и пресконференция - 14 май, В. Търново "Правото на труд - конституционно право на всеки"

learn more
Date: 15.05.2009

Застъпническа кампания - Кръгла маса - 28 април, Перник "Децата с увреждания и тяхното интегрирано обучение"

learn more
Date: 16.04.2009

В допълнение на темата по проблемите с помощно-техническите средства Нещата, които вгорчават живота ни

learn more
Date: 16.04.2009

Обобщено мнение на притежателите на електрически инвалидни колички от регион Разград за проблемите по използването им

learn more
Date: 16.04.2009

Опит от Люксембург Национална концепция за достъпност

learn more
Date: 16.04.2009

Застъпническите кампании в страната са в разгара си Прочетете информацията

learn more
Date: 27.03.2009

Документално проучване на успешни практики и модели в България и Европейските страни в сферата - планиране стратегическото развитие на НПО на и за ХУ

learn more
Date: 25.03.2009

Продължава обсъждането на Стратегията Прочетете информацията

learn more
Date: 20.03.2009

Застъпническа кампания "Правото на труд - коституционно право на всеки"

learn more
Date: 06.02.2009

Започна активното обсъждане на Стратегията Прочетете информацията

learn more
Date: 06.02.2009

Обръщение към хората на инвалидни колички Прочетете мненията на хората на инвалидни колички и очакваме и вашите предложения по проблема

learn more
Date: 27.01.2009

Юбилеят и стратегията Прочетете повече

learn more
Date: 27.11.2008

През ноември се проведе последния обучителен семинар по проекта Прочетете повече

learn more
Date: 30.10.2008

През октомври се проведоха тридневни обучителни семинари в Сандански, Сливен и Хисаря Прочетете повече

learn more
Date: 30.09.2008

През септември се проведе поредния семинар по проекта Прочетете повече

learn more
Date: 30.09.2008

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г. Прочетете повече

learn more
Date: 25.07.2008

През юли се проведоха следващите два семинара по проекта - в Силистра и в Трявна Прочетете информацията

learn more
Date: 30.06.2008

През юни се проведоха поредните два семинара по проекта Прочетете повече

learn more
Date: 19.05.2008

Обучението на третата група по проекта се проведе от 14 до 16 май в гр. Неделино Прочетете повече

learn more
Date: 18.04.2008

За успешния старт на обучението по проекта Първият обучителен семинар се проведе от 9 до 11 април в Лом. Прочетете повече

learn more
Date: 18.04.2008

Проведе се и обучението на втората група по проекта Прочетете информацията

learn more
Date: 15.01.2008

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

learn more
Date: 12.01.2008

Резултати от проекта

learn more
Date: 28.06.2007

Продължава реализацията на проект "Граждански инициативи на хората с увреждания "Европа и ние"

learn more
Date: 28.02.2007

Проект По програма ФАР "Развитие на гражданското общество" СИБ започна работа по проект "Граждански инициативи на хората с увреждания "Европа и ние"

learn more
Date: 29.01.2007

ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2006 г.

learn more
Date: 00.00.0000

СИБ - партньор и коректив Една година след проекта по ОПАК

learn more

Useful information