Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Към амбициозно прилагане на законодателството на ЕС за достъпност

 

По случай Световния ден за осведоменост относно достъпността, EФХУ и Design for All Europe публикуваха съвместно изявление, припомняйки необходимостта от прилагане  на по-добро законодателство за достъпност.

В изявлението се казва, че добро законодателство е най-ефективният начин за постигане на тази цел и изграждане на по-приобщаващ дигитален и физически свят, което изисква и транснационални решения.

Приемането на такива закони обаче е само началната точка по пътя към едно по-достъпно общество. След това амбициозните мерки за прилагане и процедурите за изпълнение са от ключово значение, за да се гарантира, че законите водят до равен достъп за всички хора с увреждания.

В този контекст EФХУ и  Design for All Europe  биха искали да призоват държавите-членки :

  • да се ангажират с амбициозно и навременно транспониране на законодателството на ЕС за достъпност, като надхвърлят минималните изисквания за достъпност, определят амбициозни и ясни цели и активно се ангажират с общността на хората с увреждания.
  • да създадат строги процедури за прилагане, които да осигуряват ефективна защита на хората с увреждания, когато правото им на достъпност е нарушено. Това следва да включва достатъчно ниво на правомощия, ресурси и персонал за правоприлагащите органи, както и  глоби за неспазване на изискванията.
  • да насърчават достъпността и подхода Дизайн за всички в учебните програми на висшето образование. Липсата на специалисти в областта на достъпността е сериозно предизвикателство, което застрашава правилното прилагане на изискванията за достъпност.
  • да насърчават задължителното обучение по достъпност на държавните служители, отговарящи за законодателството в областта на достъпността и обществените поръчки.
  • да се заделя достатъчно човешки и финансов ресурс за осигуряване на достъпност на практика, включително инвестиции в достъпна инфраструктура и подкрепа за публичния и частния сектор.

Европейската комисия:

·       да следи отблизо прилагането на законодателството на ЕС за достъпност от страна на държавите членки.

·       да се създаде нова регулаторна европейска агенция за достъпност, която да подпомага прилагането на цялото хармонизирано законодателство на ЕС в областта на достъпността, както и сътрудничеството между публичните органи, частния сектор, специалистите и хората с увреждания.

·       да се включи достъпността във всички нови политики и законодателство на ЕС.

Компаниите:

·       бързо да възприемат подход "Дизайн за всички", който надхвърля законово изискваното ниво на достъпност в съществуващите закони.

·       да инвестират в компетентност в областта на достъпността и да се свържат с хората с увреждания и техните представителни организации, за да разберат настоящите бариери.

Достъпността е съществена предпоставка за упражняване на човешките права на хората с увреждания. В Световния ден за повишаване на осведомеността относно достъпността призоваваме всички участници да гарантират приобщаващо бъдеще за хората с увреждания в ЕС чрез въвеждане и прилагане на законодателство, което позволява създаването на достъпен свят.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ