Συνεργάτες της Ένωσης Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία

Асоциация на родители на деца с нарушен слух

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национален съюз на коперациите на инвалидите

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национална асоциация на слепоглухите в България

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Съюз на глухите в България

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Съюз на слепите в България

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Българска търговско-промишлена палата

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Съюз на българските автомобилисти

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Министерство на труда и социалната политика

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Министерство на транспорта

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Министерство на здравеопазването

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Министерство на образованието

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Център за Психологически Изследвания

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национална федерация на работодателите на инвалиди

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национален алианс за социална отговорност

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Българска асоциация “Диабет”

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национален център за рехабилитация на слепи

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национална организация „Малки български хора”

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Българска асоциация за рекреация, интеграция и туризъм

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Национална асоциация на хора с придобити увреждания

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Επισκέφτηκε τον ιστότοπο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ