Национален съвет на хората с увреждания в България

За организацията

Национален съвет на хората с увреждания в България (НСХУБ) е неправителствена организация, в която членуват 10 национално представени сдружения в България на и за хората със специфични възможности. НСХУБ представлява интересите на над 150 хиляди на хора с увреждания в България. От 15 май 2004 г. НСХУБ е член на Европейския форум на хората с увреждания (EDF).

Членове на НСХУБ

 • Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
 • Асоциация на родителите на деца с увреден слух
 • Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ
 • Национална асоциация на слепоглухите в България
 • Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания
 • Национална федерация на работодателите на инвалиди
 • Съюз на глухите в България
 • Съюз на инвалидите в България – член на Европейския форум на хората с увреждания
 • Съюз на слепите в България
 • Център за психологически изследвания
Право на членство имат всички организации на хората със специфични възможности в България.

Управление

Управителният съвет на Национален съвет на хората с увреждания в България се състои от Председател, двама заместник-председатели и членове.

Мисия

НСХУБ осъществява включване и активно участие на хората с увреждания в обществения живот чрез:
 • Привличане на общественото внимание към положението на хората със специфични възможности.
 • Предоставяне на достъпна информация относно техните права и задължения.
 • Защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите им права.
 • Създаване на условия за равни възможности на всеки гражданин за живот.
 • Подкрепа в трудни житейски ситуации.
 • Отричане на дискриминационни правни актове.
 • Сътрудничество с всички държавни и местни институции и неправителствени организации от страната и чужбина, работещи в областта на инвалидността.

Дейност

 • Съдейства на Народното Събрание, Правителството и общините при изработване на законови и подзаконови нормативни актове, подобряващи условията на живот на лицата с тежки увреждания.
 • Участва при изработването на националната социална политика за изравняване възможностите за интеграция на лицата с увреждания.
 • Следи за изпълнението на националното законодателство, регламентиращо правата на лицата с трайни увреждания и произтичащите за българската държава задължения в тази област от ратифицираните международни актове.
 • Работи за увеличаване на предлаганите услуги на лицата с трайни увреждания, подпомагащи интеграцията им във всички сфери на социалния живот.
 • Провежда информационни, правозащитни, антидискриминационни и други кампании, позволени от закона.
 • Организира и провежда консултации, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси, работни срещи и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, и свързани с основните цели и задачи на Сдружението.

Полезна информация