Национален съвет на хората с увреждания в България

Европейски форум на хората с увреждания

Европейският форум на хората с увреждания (EDF) е независима неправителствена организация, която представлява интересите на 80 милиона души с увреждания в Европа.

Обединява представителни организации на хора с увреждания от цяла Европа.

Създаден е през 1996 г. от своите организации-членки, за да гарантира, че решенията на европейско ниво относно хората с увреждания ще бъдат взети заедно с хората с увреждания.

Неговата мисия е да защити техните човешки права и да им осигури равнопоставеност пред институциите на Европейския съюз и в страните-членки, в съответствие с принципите за премахване на дискриминацията, издигане и развитие на общественото съзнание и представяне на всички хора с увреждания навсякъде в Европа и пред всички европейски официални институции (Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на министрите).

Европейският форум на хората с увреждания е ангажиран с подпомагане и утвърждаване на Националния съвет на хората с увреждания в България и еволюирането му в силна и влиятелна организация – катализатор на положителни промени в социалната политика на нашата страна.

Визия

Хората с увреждания в Европа са напълно включени в обществото на равна основа с другите и човешките им права, както са представени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, са напълно зачитани, защитени и изпълнени.

Мисия

Гарантиране пълно включване на хората с увреждания в обществото и достъпа до човешки права чрез активното участие на хората с увреждания в разработването, изпълнението и мониторинга на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Европа.

Ценности

Ценностите на на EDF се основават на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания:

  • Зачитане на присъщото достойнство;
  • Индивидуална автономия, включително свободата да се правят собствени избори;
  • Недискриминация;
  • Пълно и ефективно участие и включване в обществото;
  • Зачитане на различията и приемането на хората с увреждания като част от човешкото многообразие и човечеството;
  • Равенство на възможностите;
  • Достъпност;
  • Равенство между мъжете и жените;
  • Уважение към развиващите се способности на децата с увреждания и зачитане на правото на децата с увреждания да запазят своята идентичност.

Стратегическа рамка 2017-2021

Основна цел Европейският форум на хората с увреждания за 2017-2021 г. е да се създаде нова рамка за правата на хората с увреждания в Европейския съюз.

Той се стреми към всеобхватна стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030, която ще се осъществява чрез междуинституционално споразумение на равнище ЕС.

Новата цялостна стратегия за правата на хората с увреждания 2020-2030 трябва да бъде приведена в съответствие с прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания и нейният период следва да съвпадне с крайната точка на Глобалната програма за устойчиво развитие. Тя трябва да бъде включена в бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. За да се повиши осведомеността относно тази стратегия, 2021 следва да бъде обявена втора Европейска година за правата на хората с увреждания.

Интернет страница: http://www.edf-feph.org/

Полезна информация